Regler og vilkår

Her finner du en oversikt over våre gjeldende regler og vilkår for
Vest hundesportsenter AS. 

Generelle medlemsvilkår

Her finner du de generelle vilkårene for deg som er medlem hos oss.
Gjelder fra og med 01.10.2021.

1. Generelt

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og Vest Hundesportsenter AS. Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen.

2. Medlemskap i Vest Hundesportsenter AS

2.1. Medlemskap i Vest Hundesportsenter AS kan tegnes av myndige personer.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Vest Hundesportsenter AS, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.3. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen. Medlemskap kan kun kjøpes for periodene: Januar-Juni, Juli-Desember, Januar-Desember eller Juli-Juni.

2.4. Medlemskapet i Vest Hundesportsenter AS er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 6.

2.5. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.6. Kameraovervåking vil bli gjennomført på Vest Hundesportsenter AS.

3. Betaling av medlemskap

3.1. Medlemmet skal betale halvårlig/årlig medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Vest Hundesportsenter AS til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

3.2. Den halvårlige/årlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte Vest Hundesportsenter AS dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av medlemsavgift til Vest Hundesportsenter AS. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall.

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Vest Hundesportsenter AS kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan Vest Hundesportsenter AS først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap.

3.7. Medlemmet skal ikke betale medlemsavgift dersom:

3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 6.

3.7.2. Vest Hundesportsenter har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 6.6.

4. Medlemmets ansvar

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge Vest Hundesportsenter AS til enhver tid gjeldende Sikkerhets- og Trivselsregler (generelle) og øvrige regler/retningslinjer som finnes på vår nettside.

4.1.3. Informere Vest Hundesportsenter AS ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.4. Registrere seg ved ankomst med unlock/den til enhver tid gjeldende registreringssystem før Medlemmet benytter seg av hallens treningstilbud.

5. Personopplysning, markedsføring og kommunikasjon

5.1. Vest Hundesportsenter AS vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

5.2. Medlemmet samtykker til at Vest Hundesportsenter AS, og andre firmaer som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av Vest Hundesportsenter AS tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Vest Hundesportsenter AS v/daglig leder.

Medlemmet samtykker til at Vest Hundesportsenter AS lagrer unlock historikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets treningsopplegg.

5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin unlock historikk og kan kreve å få denne slettet. Vest Hundesportsenter AS skal bekrefte mottak av melding om sletting.

5.4. I henhold til punkt 2.6 vil kameraovervåking gjennomføres på Vest Hundesportsenter AS sine lokaler. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5.5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.6. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at Vest Hundesportsenter AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Vest Hundesportsenter AS. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av Vest Hundesportsenter AS

5.8. Generell informasjon fra Vest Hundesportsenter AS om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

6. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

6.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til Vest Hundesportsenter AS innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

6.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.4. Oppsigelsestiden er én (1) måned. Oppsigelsesfrist medlemskap periode jan-juni og juli-juni er 31. mai og periode juli-des og jan-des er 30 november. Du må altså levere oppsigelsen før medlemskapet utløper.

6.3. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post benyttes. Vest Hundesportsenter AS innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

6.4. Vest Hundesportsenter AS har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

6.4.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder Vest Hundesportsenter AS seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil Vest Hundesportsenter AS gi minst én (1) måneds varsel per e-post. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

6.4.2. Vest Hundesportsenter forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil Vest Hundesportsenter AS gi minst én (1) måneds varsel per e-post. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

6.4.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 6.4.1 og 6.4.2, eller faller innenfor punkt 6.4.4, forbeholder Vest Hundesportsenter AS seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

6.4.4. Vedtar Vest Hundesportsenter AS betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil Vest Hundesportsenter AS gi minst én (1) måneds varsel per e-post. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

6.4.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 6.4.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til Vest Hundesportsenter AS innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

6.4.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 6.4.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra Vest Hundesportsenter AS via e-post.

6.5. Vest Hundesportsenter AS har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

6.5.1. Manglende betaling av medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

6.5.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Vest Hundesportsenter AS.

7. Personskade, oppbevaring og ansvar ved tyveri

7.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. Vest Hundesportsenter AS er ikke ansvarlig for personskade eller skade på hund som Medlemmet/hund måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på Vest Hundesportsenter AS.

7.2. Vest Hundesportenter AS er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til Vest Hundesportsenter AS. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

8. Ansvarsbegrensning, lovvalg, tvist og verneting

8.1. Vest Hundesportsenter AS er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Vest Hundesport AS sin kontroll og ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

8.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

8.3. Tvister mellom Medlemmet og Vest Hundesportsenter AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Sikkerhets- og trivselsregler

Vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha det hyggelig når de trener hos oss, og har derfor satt noen sikkerhets- og trivselsregler som medlemmer skal følge når de er i hallen.

Vi ønsker å skape en hyggelig og inkluderende atmosfære i hallen slik at det blir både trygt og trivelig å være på Vest Hundesportsenter AS. Gjelder f.o.m. 01.10.2021.

Sikkerhetsregler

 • Ved bruk av agility utstyr skal hunden/Medlemmet ha gjennomført ett nybegynnerkurs
 • Medlemmet skal følge instrukser gitt av Vest Hundesportsenter AS sine styremedlemmer
 • Medlemmet skal benytte egnede innesko for trening i hallen.
 • Medlemmet må påse at alle dører og vinduer er lukket når en forlater hallen
 • Alarm kobler seg automatisk på kl 23:00
 • Medlemmet må koble alarm av/på

Trivselsregler

 • En rullerer per person ikke per hund
 • Det skal brukes klokke (tilgjengelig i hallen) ved trening
 • Det er ikke lov med frislipp i hallen
 • Medlemmet skal alltid opptre høflig og vise hensyn og aldri diskriminere andre personer som er på Vest Hundesportsenter AS
 • Hunder (tisper/hannhunder) som markerer skal bruke tispetruse/bellyband ved trening i hallen
 • Er hunden uheldig og tisser i hallen må en med en gang tørke opp med papir og spraye på litt eddikvann. En må ikke helle på vann da dette bare blir liggende i dempematten under gresset.
 • Hunden skal alltid ha på bånd på på område og inn i hallen
 • Hunden skal ved banebygging/rydding ikke gå løs i hallen
 • Når en er ferdig å trene skal utstyr ryddes på plass
 • Sjekk kunstgresset for gjenglemte godbiter
 • Står det en ferdigbygget agilitybane må en hvis en flytter på noe bygge tilbake til opprinnelig bane.
 • Små kombinasjoner kan stå men må ryddes vekk ved kurs
 • Etterlat deg hallen i samme stand som du ønsker den skal se ut når du kommer
 • Tisper med løpetid må bruke tispetruse når de trener i hallen
 • Tisper som har løpetid skal kun oppholde seg i hallen når de trener. De kan ikke vente i hallen. De må enten være i bilen eller i bur på ett av kontorene ved tekjøkken mellom øktene
 • Når det ikke er kurs i hallen:
  • Rallylydighet – Agility – 1/3 – 2/3 , Lydighet – Agility – 1/3 – 2/3 , Lydighet/rally – agility – 1/2 – 1/2
  • Når alle tre gener trener samtidig så trener rallylydighet og lydighet på samme halvdel. Skal kun en gren trene kan den grenen bruke hele hallen. Kommer det andre grener som skal trene så må hallen deles
 • Når det er kurs i hallen så må medlemmer rullerer på den delen som er ledig.
 • Ved kurs må den delen av hallen som er forbehold kurs være tilgjengelig for instruktør 1 time (agility)/30 min (andre kurs) for klargjøring
 • Ved blåbærstevne begynner klargjøring 1,5 time før. En kan trene på 1/3 del (bakerste del av hallen) frem til 30 min før stevne start.
 • En legger ut i innlegg på facebook gruppen når en skal trene og hvilken gren (ledelsen legger ut ett innlegg per uke)
 • Kurs kan gå noen minutter over tiden

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personvernerklæringen gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Personvernerklæring

Angrerett

Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen ved å gi skriftlig melding til Vest Hundesportsenter AS innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen.

Har du spørsmål?

Hvis det er noe annet du lurer på, er du velkommen til å ta kontakt på [email protected].