Kjøpsbetingelser for Vest Hundesportsenter AS

Vest Hundesportsenter AS er registrert i Brønnøysundregistrene, org nr. 827 527 432. Besøksadresse: Industrivegen 75, 5200 Os, Postadresse: c/o Kate Vidme Badstustredet 1A, 5016 Bergen

Vi kan kontaktes via [email protected] eller +47 400 40 607

Partene

Selger er Vest Hundesportsenter AS, organisasjonsnummer 827 527 432, heretter betegnet som selger/selgeren eller lignende.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Generelt

Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Vest Hundesportsenter AS.

Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år.

Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeeier og innehaver av hund er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder.
Hundeeier og innehaver av hund må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver av hund bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre.

Vest Hundesportsenter AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre. Alle medlemmer/kunder av Vest Hundesportsenter AS plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Vest Hundesportsenter AS når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.

Særegne vilkår ved kjøp av medlemskap

Ved kjøp av medlemskap godtar du også medlemsavtalen og medhørende trivselsregler som kan finnes her: https://www.vesthundesportsenter.no/medlemsavtale/

Det enkelte medlem er klar over at brudd på vilkårene kan resultere i at tilgangen til medlemmet begrenses eller avsluttes uten refusjon.

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Vest Hundesportsenter AS godtar du at Vest Hundesportsenter AS og deres samarbeidspartnere kan sende ut informasjon via e-post til deg som kunde.

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke. Refusjon/delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Vest Hundesportsenter AS snarest etter sykemeldingsdato.

Ved påmelding etter kursstart, kortere fravær grunnet sykdom, reise eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Endringer

Vest Hundesportsenter AS kan avlyse kurs dersom det er for få påmeldte deltakere.

Vest Hundesportsenter AS er pliktig til å rette seg etter retningslinjer og bestemmelser i forbindelse med Covid-19. Det betyr at Vest Hundesportsenter AS kan gjøre programmessige endringer på kurs/arrangementer eller utsette disse om nødvendig som følge av endringer i nasjonale og kommunale vedtak. Slike situasjoner faller under Force majeur. Da dette er utenfor Vest Hundesportsenter AS sin kontroll vil det ikke gi rett til tilbakebetaling av kursavgift.

Avmelding av kurs

  • Påmeldt abonnement eller kurs lar seg ikke avbestille
  • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende
  • Plassen kan overføres til familie, venner eller bekjente.

Angrerett

Ved kjøp av kurs gjelder ikke angrerettloven på samme måte som ved kjøp av f.eks. gods på internett. Angrerettloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:

Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter.

Tidsrommet må være begrenset og Vest Hundesportsenter AS sine kurs faller innenfor denne begrensningen.

Kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett.

Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende e-post om dette til [email protected]. Angrerett må benyttes innen kursets oppstart.

Dersom kunden angrer etter at kurs har startet kan Vest Hundesportsenter AS kreve deler eller hele kursavgiften for påbegynte kurs.

Betaling

Alle bestillinger av Vest Hundesportsenter AS sine varer og tjenester kan enten betales på nett med Vipps eller Visa/Mastercard (via Dintero). Faktura er tilgjengelig på forespørsel (i dette tilfellet vil et fakturagebyr tilfalle à kroner 100,-.)

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares etter norsk lov. For mer informasjon se Personvernerklæring. (Navn, telefonnummer og epost blir dog. overført våre betalingsleverandører av sikkerhetsgrunner).

Betalingen gjennomføres når påmeldingen bekreftes av kjøper, som oftest ved bestilling.

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Prisen er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for mva.

Levering av kurs

Bestillingen regnes som levert den dagen kurset gjennomføres. Dette er selv valgt og bekreftet av kjøper underveis i kjøpsprosessen. I henhold til bestemmelsene for avmelding er all påmelding bindende og faller i de fleste tilfeller utenfor angrerettsloven. Se eget avsnitt om avmelding og angrerett lenger opp.

Levering av kurs

Bestillingen regnes som levert den dagen kurset gjennomføres. Dette er selv valgt og bekreftet av kjøper underveis i kjøpsprosessen. I henhold til bestemmelsene for avmelding er all påmelding bindende og faller i de fleste tilfeller utenfor angrerettsloven. Se eget avsnitt om avmelding og angrerett lenger opp.

Avslutning & administrasjon av abonnement

Abonnement sies opp via “Min Side” på vesthundesportsenter.no etter du har logget inn med din konto. Velg Abonnementet her og klikk “Cancel”/”Si opp”. Evnt. kan du ta kontakt med [email protected] for manuell behandling. Bemerk da at dette kan ta noe ekstra tid å behandle. Oppsigelse over epost må gjøres senest 14 dager før fornyelse, mens oppsigelse på “Min Side” skjer etter utløp av inneværende periode.

Allerede påbegynte perioder er betalingspliktig og refunderes ikke.

Vær OBS på at enkelte av våre abonnement har bindingstid og kan ikke sies opp i perioden de er bundet. Dette vil bli tydelig kommunisert ved kjøp, samt. på “Min Side” (Du vil da ikke se knappen for å avslutte). Etter endt binding vil du ha 1 måned på å avslutte abonnomentet fra “Min Side” før bindingen reaktiveres. Alternativt kontakte [email protected] for hjelp.

Dersom en betalingstermin feiler, og ikke kan trekkes automatisk innen rimelig tid vil det bli sendt manuell faktura med administrasjonsgebyr 100NOK pr. faktura.

Faktura/Giro

Betalingsinfo blir tilsendt kunden via den e-postadressen du har registrert deg med.

Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/opptak

Kursdeltaker har ikke lov til å bruke øvelser de lærer hos Vest Hundesportsenter AS til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten samtykke fra Vest Hundesportsenter AS.

Vest Hundesportsenter AS står fritt til å bruke bilder/opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklamemateriale, pressemateriale og nettside.

Force majeur

Er Vest Hundesportsenter AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofer, pandemier o.l. er Vesthundesportsenter AS fritatt for alt ansvar.

Mangler ved varen

Skulle det likevel oppdages en mangel gjelder følgende betingelser:

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

All reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Merk at mangler ved kurs skjer særdeles sjeldent og vil ofte løses med en ombooking eller lignende. Løsning avtales direkte med selger.

Tilbakebetalingsplikt

Hvis angreretten benyttes, forplikter vi oss til å betale tilbake kursavgiften/kostnaden av varen senest 30 dager etter vi har fått melding om at angreretten er benyttet. Dette forutsetter dog. at varen er returnert i tilnærmet samme tilstand som da den ble kjøpt og at den er returnert Vest Hundesportsenter AS.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.